วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
9.30 - 16.00   ประชุมเตรียมความพร้อม ITA  ห้องประชุม สพป.สฎ 3  นายธนาวุฒิ รักษ์หนู
09.00-16.00   สังเคราะห์ SAR (วันที่ 2)  ห้องประชุม สป.สฎ.3  นางอัมพรพิสุทธิ์ เทวพงษ์