วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
9.30-16.30   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ  สพม. 11  นายธนาวุฒิ รักษ์หนู