วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00 น.   ประธานกรรมการประเมินด้าน 1 และ 2 นางสาวหทัยทิพย์ ฉางแก้ว  ห้องประชุม สพป.สฏ. 3  นายธนาวุฒิ รักษ์หนู