วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
06.00 น.   คณะกรรมการที่ปรึกษาเดิน-วิ่งโรงเรียนเวียงสระมินิมาราธอน  โรงเรียนเวียงสระ  นายธนาวุฒิ รักษ์หนู