วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.00 - 10.30   ประชุมสัมมนาทางวิชาการ นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่Thailand 4.0  แกรนด์ บอลรูม ตลาดแม่โสภา  นายธนาวุฒิ รักษ์หนู