วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00 น.   อบรมวินัยผู้บริหารสถานศึกษา  วิภาวดีแกรนด์บอลรูม อำเภอเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี  นายธนาวุฒิ รักษ์หนู