วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.30-12.00   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด  ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น ๕ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายธนาวุฒิ รักษ์หนู
09.30-12.00 น.   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด  ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น ๕ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายธนาวุฒิ รักษ์หนู