วันที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.00-16.30   จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต (วันที่ 2)  โรงเรียนนาสาร  นายสำเริง สุวรรณพงค์