วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30-16.30   ประชุมทางไกล นโยบายและแผน (วันที่ 2)  ห้องประชุมเขต ชั้น3  นายธนาวุฒิ รักษ์หนู