วันที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00-12.00   การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานของ สพท.ทั้ง 225 เขต ผ่่านทางการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Teleconference)  ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  นายธนาวุฒิ รักษ์หนู