วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.00 - 21.00   จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนนาสาร  นายสำเริง สุวรรณพงค์