วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
07.00 - 19.30 น.   ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สพป.พัทลุง เขต 2  นายธนาวุฒิ รักษ์หนู