วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00-16.00   ดําเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา ปี 2561  โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพ2217  นางอัมพรพิสุทธิ์ เทวพงษ์