วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00-16.00   สังเคราะห์ SAR  ห้องประชุม สป.สฎ.3  นางอัมพรพิสุทธิ์ เทวพงษ์