วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00-16.00   โครงการพัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษาสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี ๒๐๑๘  โรงแรม อัญชลี การ์เด้น  นายธนาวุฒิ รักษ์หนู