วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30-16.30   ประชุมทางไกล นโยบายและแผน  ห้องประชุมเขต ชั้น3  นายธนาวุฒิ รักษ์หนู